วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียน ราษฎรท้องที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระราชดำริให้มีการดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในท้อง ที่อำเภออมก๋อย ให้คงสภาพที่ สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางในการดำเนินการ 3 ประการ คือ

1. รักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป

2. จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม้ใช้สอย

3. พื้นที่ทำกินของราษฎรให้มีการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรให้สามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอโดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกต้องทำลายต่อไป ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษา สภาพแวดล้อม

2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมโดยให้มีทั้งป่า ธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย

3. เพื่อให้ราษฎรมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีการส่งเสริมด้านการเกษตรให้ทำกินได้อย่างมีประสิทธิ

4. ภาพและจัดหาแหล่งน้ำให้โดยมิให้ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป

ที่ตั้งของที่ทำการโครงการ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานกรมป่าไม้ที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่

3. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

4. ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ

5. ส่วนอุทยานแห่งชาติ

6. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2536 - 2540 รวม 5 ปี

ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2540 - 2545 รวม 5 ปี

พื้นที่โครงการ ประมาณ 1,824,860 ไร่

ขอขอบคุณ : http://siweb.dss.go.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น