วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอลอง จังหวัดแพร่


1. ประวัติโครงการ
ตามที่ นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาฉลาด ประธานสภาตำบลเวียงต้าและ นายมานิตย์ แสนเตชะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือ ลว 29 มิถุนายน 2537 ถึงสำนักราชเลขาธิการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทางราชการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลงตอนล่าง เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับราษฎรใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยขอให้รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการจึงขอให้กรมชลประทานพิจารณารายละเอียดและข้อเสนอแนะ

ดังนั้นกรมชลประทานจึงมีหนังสือที่ ชป. 5392 ลว. 16 สิงหาคม 2537 ให้สำนักงาน ชลประทานที่ 2 สำรวจรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้พิจารณาศึกษาโครงการแล้วมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีแนวทางดำเนินการได้ในลักษณะงานโครงการชลประทานขนาดกลาง เป็นโครงการหลักและก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเสริมอีกจำนวน 4 โครงการ พร้อมกับระบบส่งน้ำให้กับระบบส่งน้ำของโครงการหลัก เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในช่วงเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้จัดทำรายงานพิจารณาเบื้องต้น แจ้งให้ทราบด้วย

กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ. 0339/5555 ลว. 31 กรกฎาคม 2538 ถึงสำนักราชเลขาธิการฯ เพื่อชี้แจงถึงผลของการพิจารณาสมควรยอมรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจะได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการต่อไป จากนั้นกองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการเมื่อเดือน พฤษภาคม 2543

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง
2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยง
3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ๆ
4. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้สูงขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการเพาะปลูก ได้ผล ลดอัตราการเสี่ยงในการเพาะปลูกลง ทำให้รายได้สูงขึ้น
5. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

เป้าหมาย

- ส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎร จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยทดน้ำเข้าฝายเดิมแล้วผันเข้าสู่ระบบเหมืองเดิมต่อไป
3. สถานที่ดำเนินการ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง ตั้งอยู่ที่ บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ Latitude 18o-19’-03” เหนือ Longitude 100o-00’-49” ตะวันออก พิกัด 47 QPA 298-996 ระวาง 5045 IV ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 36 กม.
4. ผลประโยชน์ของโครงการ
-สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 10,000 ไร่
- เพื่ออุปโภคและบริโภค
- เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรบริเวณใกล้เคียง
5. ความก้าวหน้าของโครงการ
5.1 ด้านออกแบบ
- กรมดำเนินการออกแบบเอง ผลงาน 50%
5.2 ด้านที่ดิน
- ยังไม่ได้ดำเนินการปักหลักเขต
5.3 ด้านป่าไม้
- ยังไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้
6. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ
7. ปัญหาและอุปสรรค
- ยังไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือน กันยายน 2546
- คาดว่าจะสามารถปักหลักเขตได้ในปีงบประมาณ 2548

ขอขอบคุณ : http://siweb.dss.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น