วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2534 ให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตการส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ฝึกอบรม และนำผล การดำเนินงานผลิตปศุสัตว์ ขยายผลไปสู่เกษตรกร เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย การเผาไม้ทำลายป่า และให้มีการปลูกป่า บริเวณศูนย์ฯโป่งแดง โดยไม่มีการตัดป่า หรือถางป่าเดิมออก ให้ปลูกดอกไม้ที่ออกดอกทั้ง 3 ฤดู หรือไม้อื่น ๆ เมื่อโต เต็มที่แล้วให้ทำเส้นทางเดินป่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็น เส้นทางเดินป่า และเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของประเทศไทย ซึ่งนับว่าจะสูญหายและหายากเพิ่มมากขึ้นทุกปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่าบริเวณพระตำหนักและพื้นที่โครงการ

3. ปลูกและบำรุงป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

4. รณรงค์และส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอยโดยการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายและการปลูกต้นไม้ตามแนว เขต

ที่ตั้งโครงการ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. สำนักป้องกันและปราบปราม

3. สำนักงานป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ปี 2537

พื้นที่โครงการ ประมาณ 5,000 ไร่

ขอขอบคุณ : http://siweb.dss.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น