วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

 ความเป็นมา
              สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใน พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อให้คงความอุดม สมบูรณ์สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ดำเนินการในรูปโครงการอัน เนื่องมา จากพระราชดำริ ในการนี้สำนักราชเลขา โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้มี หนังสือ ที่ รล 0009/3244 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 แจ้งกรมป่าไม้ให้พิจารณา ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริ
วัตถุประสงค์
   1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าธรรมชาติที่ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวและแห่งสุดท้ายใน ภาค
ตะวันออก
   2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์โดยเร็ว
   3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   4. เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 5 โครงการ (โครงการหมู่บ้านป่าไม้เดิมให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้)
   5. ทำการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขต อนุรักษ์ให้มีความรู้มีจิตสำนึกและเล็งเห็น ความสำคัญของ
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์

ที่ตั้งโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ระยอง/ปราจีนบุรี/จันทบุรี

หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานป่าไม้จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มดำเนินการปี 2539 - 2543 รวม 5 ปี

ขอขอบคุณ : http://siweb.dss.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น