วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติผู้จัดทำชื่อ  นายอนุสรณ์  พลอยงาม
อายุ 25  ปี
นักศึกษา  ปริญญาบัตรวิชาชีพครู  รุ่น 12  รหัส  562
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
วุฒิเดิม  บริหารธุรกิจบัณฑิต  เอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิลำเนา  ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น