วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จังหวัดอุดรธานี


ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความโดยสรุปคือ ในบริเวณใกล้ป่าต้นน้ำห้วยทอนสมควรที่จะพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาหมู่บ้านให้การช่วยเหลือราษฎรในรูปหมู่บ้านป่าไม้ และพัฒนา อาชีพของราษฎรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำลายป่าต้นน้ำลำธาร ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. ป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการท้องที่ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี พื้นที่ประมาณ 75,000 ไร่

2. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎรที่อยู่ในโครงการ

3. เร่งรัดดำเนินการฟื้นฟูที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

4. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรและเยาวชน

5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบเกษตรป่าไม้ให้กับราษฎร

ที่ตั้งโครงการ ท้องที่ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าพานพร้าวและ ป่าแก้งไก่ ท้องที่ ตำบลพระพุทธบาท และ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2537 - 2541

พื้นที่โครงการ จังหวัดอุดรธานี 75,000 ไร่

ขอขอบคุณ : http://siweb.dss.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น